DESIGNED BY MjP

Statut

Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowo-Sportowego „Aktywna 8”

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe „Aktywna 8”. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe „Aktywna 8”, zwane w dalszych postanowieniach Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnie określającym swoje cele, program działania i struktury organizacyjne zrzeszeniem mającym na celu realizację niżej wymienionych celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „Aktywna 8”.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Prawa o stowarzyszeniach.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chełm.

§ 4.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 5.

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać prowadzenie tych spraw osobom fizycznym lub stosownym instytucjom.

§ 6.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 7.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§ 8.

Stowarzyszenie ma prawo używania odznak i pieczęci wg przyjętych wzorów i obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Rozdział 2.
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu mieszkańców miasta Chełm w zakresie kultury, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, sportu, turystyki i rekreacji, w tym w szczególności:
1. Tworzenie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez wspieranie uczniów zdolnych i ambitnych, rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeby zdobywania wiedzy i wykształcenia, organizację zajęć sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych, promocję zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych – profilaktyka uzależnień, agresji, przemocy i innych zachowań ryzykownych.
2. Współdziałanie z jednostkami samorządowymi, administracją państwową i gospodarczą, instytucjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, innymi osobami o zbieżnych celach i zadaniach lub zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
3. Samokształcenie członków Stowarzyszenia, liderów społeczności lokalnych, przedstawicieli środowisk twórczych do stałego podnoszenia wiedzy merytorycznej oraz sprawności dydaktycznych poprzez organizację i uczestnictwo w konferencjach, zjazdach, warsztatach, szkoleniach e-lerningowych dotyczących tematyki zbieżnej z zakresem działalności Stowarzyszenia.
4. Wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej w szkołach objętych patronatem w formie dotacji pieniężnych lub innych czynności cywilnoprawnych.
5. Rozwijanie nowatorskich form działalności edukacyjnej, organizowanie badań i prac podejmowanych w celach naukowych i eksperymentalnych w zakresie oświaty i wychowania.
6. Organizowanie i prowadzenie własnych placówek oświatowych, wychowawczych oraz opiekuńczych.
7. Popieranie i popularyzowanie inicjatyw samorządowych na rzecz rozwoju regionalnego.
8. Organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
9. Pozyskiwanie funduszy na finansowanie Stowarzyszenia.

§ 10.

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1). Szeroką aktywizację środowiska na rzecz tworzenia postaw zaangażowania dla działań na rzecz kultury, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, sportu, turystyki i rekreacji.
2). Rozpowszechnianie w świadomości społecznej potrzeby zdobywania przez całe życie wiedzy i wykształcenia, uczestnictwa w sporcie i rekreacji jako alternatywy spędzania wolnego czasu, przeciwdziałania patologiom i wykluczeniu.
3). Promowanie i rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej obejmującej kształcenie, dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
4). Organizację zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych, współpraca z klubami sportowymi i ośrodkami rehabilitacji.
5). Podejmowanie działań związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów poprzez pozyskiwanie środków na organizację zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjnych oraz na stypendia naukowe.
6). Organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży, dorosłych.
7). Opracowanie wniosków i projektów mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań statutowych.
8). Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, a także w cyberprzestrzeni w celu promocji Stowarzyszenia i regionu.
9). Realizacja zadań statutowych w oparciu o wolontariat – aktywny udział osób wspierających działalność Stowarzyszenia.
10). Tworzenie bazy umożliwiającej realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.
11). Realizacja zadań zleconych przez organ jednostki administracji rządowej i samorządowej.
12). Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej.
13). Prowadzenie działań dozwolonych prawem służących realizacji celów Stowarzyszenia.
14). Organizowanie spotkań, prelekcji, seminariów oraz warsztatów. Prowadzenie szkoleń mających na celu szeroko rozumianą edukację.
2. Dla realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie wg kodów Polskiej Kwalifikacji Działalności 2007:
18.12.Z - Pozostałe drukowanie
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi
18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji
22.11.Z - Wydawanie książek
22.12.Z - Wydawanie gazet
52.24.Z - Sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarskich i cukierniczych
52.47.A - Sprzedaż detaliczna książek
52.47.B - Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.30.Z - Pozostałe zakwaterowania
58.11.Z - Wydawanie książek
58.13.Z - Wydawanie gazet
58.14.Z - Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
62.03.Z - Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
63.11.Z - Przetwarzanie danych zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z - Działalność portali internetowych
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
72.40.Z - Działalność związana z bazami danych
73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych miejscach
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników
78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników
79.11.A - Działalność agentów turystycznych
79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
84.11.Z - Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
84.12.Z - Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
85.10.Z - Wychowanie przedszkolne
85.20.Z - Szkoły podstawowe
85.31.A - Gimnazja
85.31.B - Licea ogólnokształcące
85.41.Z - Szkoły policealne
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
86.90.Z - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej gdzie indziej niesklasyfikowana
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
90.01.Z - Działalność związana z wystawieniem przedstawień artystycznych
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawienie przedstawień artystycznych
90.03.Z - Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.Z - Działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

Rozdział 3.
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych,
- członków wspierających,
- członków honorowych.

§ 12.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel RP mający pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która będzie wspierać działalność Stowarzyszenia poprzez zadeklarowanie stałej pomocy finansowej lub rzeczowej, względnie innego rodzaju, objętej Statutem i uchwałami Walnego Zebrania.
3. Przyjmowanie na członka zwyczajnego lub wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, po złożeniu przez zainteresowanych deklaracji.
4. Godność członka wspierającego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Pozbawienie tej godności następuje w tym samym trybie.

§ 13.

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
- ma czynne i bierne prawo wyborcze,
- ma prawo składania wniosków i uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia,
- ma prawo korzystać z pomocy Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający Stowarzyszenia:
- ma prawo składania wniosków i uczestnictwa w działalności statutowej Stowarzyszenia,
- posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, oprócz czynnego i biernego prawa wyborczego,
- jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członkiem honorowym zostaje:
- osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia,
- uchwałę w tej sprawie podejmuje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.
- Członek honorowy nie posiada czynnego oraz biernego prawa wyborczego, posiada natomiast prawo głosu doradczego.
- Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do :
- przestrzegania Statutu i regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
- aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,
- regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15.

1. Członkostwo ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu oraz wykluczenia z członkostwa przez Zarząd wskutek:
- nieprzestrzegania Statutu i regulaminów wewnętrznych,
- działania na szkodę Stowarzyszenia,
- utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu powszechnego,
- śmierci członka,
- skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia z powodu niepłacenia składek przez pół roku, pomimo wcześniejszego upomnienia.
2. Od uchwały Zarządu o nieprzyjęciu do Stowarzyszenia lub wykluczenia z członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu.

Rozdział 4.
Władze Stowarzyszenia

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17.

1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Jeśli Walne Zebranie Członków nie wybierze w wyznaczonym terminie członków któregokolwiek organu władzy Stowarzyszenia, ich kadencja zostaje przedłużona
automatycznie o kolejne 3 lata.
2. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą ubiegać się o pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia w kolejnych kadencjach.
4. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego w głosowaniu jawnym, jeżeli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków

§ 18.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia, w tym Prezesa Stowarzyszenia i pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków i rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
6. Zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.
7. Podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do innych organizacji.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu.
9. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członka Stowarzyszenia.
11. Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 20.

Walne Zebranie Członków ma prawo podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych.

§ 21.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków zawiadamia członków Zarząd Stowarzyszenia na 10 dni przed terminem jego zwołania.

§ 22.

Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz do roku i jest ono zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

§ 23.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane na podstawie uchwały Zarządu, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 liczby członków.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd najpóźniej w terminie 30 dni od daty wniosku i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 24.

1. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej następuje na pisemny wniosek 3/4 członków Stowarzyszenia.
2. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymaga większości 2/3 głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
3. W drugim terminie wymóg obecności połowy członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.

Zarząd

§ 25.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i jednego członka. Prezesem zostaje kandydat, który w wyborach do Zarządu uzyskał największą liczbę głosów. Zarząd na wniosek Prezesa wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
3. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 26.

W imieniu Stowarzyszenia do reprezentowania składania oświadczeń woli upoważniony jest Prezes działający łącznie z jednym z pozostałych członków Zarządu, w tym również w przedmiocie praw i zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia.

§ 27.

Zarząd może wg potrzeb organizować zespoły robocze do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

§ 28.

Do kompetencji Zarządu należy :
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków.
2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
3. Występowanie z inicjatywą ustawodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał oraz regulaminów.
4. Uchwalanie okresowych planów działalności programowej i finansowej.
5. Sporządzanie sprawozdań z działalności, zatwierdzanie bilansu Stowarzyszenia i sprawozdań finansowych.
6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
7. Podejmowanie uchwał o nabywaniu majątku nieruchomego przez Stowarzyszenie.
8. Udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
10. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 29.

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.
2. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos oddany przez Prezesa.

Komisja Rewizyjna

§ 30.

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§ 31.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje osoba wybrana z grona członków tej komisji.

§ 32.

Komisja Rewizyjna powołana jest do :
- kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia raz w roku, w szczególności zgodności jego działania z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
- kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
- występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
- wnioskowania o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
- składania Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności oraz występowania z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 33.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
- pełnić funkcji we władzach Stowarzyszenia,
- pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Rozdział 5.
Majątek Stowarzyszenia

§ 34.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
- ze składek członkowskich,
- z dochodów z własnej działalności statutowej,
- z darowizn, spadków, zapisów,
- z dotacji i środków ofiarności publicznej,
- z jednorazowego wpisowego;
- z wpływów z działalności gospodarczej, wydawnictw i imprez,
- z wpływów z majątku nieruchomego i ruchomego,
- z dotacji, subwencji, kontraktów, środków z funduszy publicznych, grantów, dochodów za usługi zlecone.
2. Cały dochód Stowarzyszenia przeznacza się na działalność statutową.
3. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych.

§ 35.

Zabrania się:
- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lu b pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
- przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział 6.
Zmiana Statutu i rozwiązywanie Stowarzyszenia

§ 36.

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia nie obowiązuje.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 37.
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

Odsłon artykułów:
18169

Aktywna 8

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowo-Sportowe
ul. Połaniecka 10 
22-100 Chełm tel. 601 748 940
e-mail: stowarzyszenie@aktywna8.eu

NR KONTA:
59 2030 0045 1110 0000 0263 3660

chelmonline

sdw

Copyright © 2018 AKTYWNA 8. Designed by MjP